NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane shpall 1 (nje) vend te lire pune:
– Sekretare Gjyqesore
Kandidati duhet te plotesoje keto kushte:
– Te kete shtetesi Shqiptare
– Te kete zotesi te plote per te vepruar
– Te jete ne kushte shendetesore qe e lejojne te kryeje detyren perkatese
– Te mos kete mase disiplinore ne fuqi
– Te mos jete e denuar penalisht me vendim gjyqesor te formes se prere per kryerjen e nje vepre Penale
– Te kete vendbanimin ne territorin e Bashkise Tirane,
– Te kete aftesi te mira komunikimi, organizimi dhe pune ne gmp.
– Te jene diplomuar ne drejtesi
– Te kene pervoje prej te pakten nje vit te njohur si praktike profesionale ose ?do lloj pervoje tjeter profesionale qe lidhet me gjykaten.
Te interesuarit duhet te paraqesin prane Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane brenda dates 11.11.2019 keto dokumente :
– Kerkese me shkrim per t’u punesuar
– Diplome dhe liste notash te noterizuar
– Pershkrimin e edukimit dhe karrieres profesionale (CV)
– Deshmi Penaliteti te leshuar brenda 3 muajve
– Raport mjeksor per aftesi ne pune
– Fotokopje e kartes se identitetit
– Libreze pune (nese disponon)
– Vertetim nga prokuroria dhe gjykata qe nuk eshte ne ndjekje penale apo proces gjyqesor
Te gjitha dokumentet duhet te jene origjinale ose kopje te noterizuara dhe te dorezohen ne zyren e protokollit te gjykates brenda dates 11.11.2019. Pas perfimdimit te afatit te dorezimit te dokumentave kandidatet do te njoftohen per zhvillimin e intervistes.

Comments are closed.

© 2016 Created by Evolve Studio. Gjykata administraive e shkallës së parë