Njoftim per vend pune

NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane shpall 1 (nje) vend te lire pune:
– Ekonomist
Kandidati duhet te plotesoje keto kushte:
– Te kete shtetesi Shqiptare
– Te kete zotesi te plote per te vepruar
– Te jete ne kushte shendetesore qe e lejojne te kryeje detyren perkatese
– Te mos kete mase disiplinore ne fuqi
– Te mos jete i denuar penalisht me vendirn gjyqesor te formes se prere per kryerjen e nje vepre Penale
– Te kete perfunduar arsimin e larte per ekonomik,
– Te zoteroje programin Alpha Web dhe ta kete te certifikuar.
– Te kete vendbanimin ne territorin e Bashkise Tirane,
– Te kete aftesi te mira komunikimi, organizimi dhe pune ne grup.

Te interesuarit duhet te paraqesin prane Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane brenda dates 20.04.2018 keto dokumente :
– Kerkese me shkrim per t’u punesuar
– Diplome dhe liste notash te noterizuar
– Pershkrimin e edukimit dhe kameres profesionale (CV)
– Certifikate qe ka perfunduar programin Alpha Web
– Deshmi Penaliteti te leshuar brenda 3 muajve
– Raport mjeksor per aftesi ne pune
– Fotokopje e kartes se identitetit
– Libreze pune (nese disponon)
– Vertetim nga prokuroria dhe gjykata qe nuk eshte ne ndjekje penale apo proces gjyqesor
Te gjitha dokumentet duhet te jene origjinale ose kopje te noterizuara dhe te dorezohen ne zyren e protokollit te gjykates brenda dates 25.04.2018.Pas perfundimit te afatit te dorezimit te dokumentave kandidatet do te njoftohen per zhvillimin e intervistes.

Comments are closed.

© 2016 Created by Evolve Studio. Gjykata administraive e shkallës së parë