• Historiku
    Gjykatat Administrative dhe ndër to Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, nisën funksionimin e tyre në datë 04.11.2013 sipas Dekretit të Presidentit të Republikës nr. 8349, datë 14.10.2013. Gjykatat Administrative përbëjnë një risi në organizimin e pushtetit gjyqësor në vendin tonë. Më parë, gjykimi administrativ zhvillohej në seksionet administrative të Gjykatave të Rretheve Gjyqësore (seksione të ngritura jo në çdo Gjykatë) . Vet gjykimi administrativ konsiderohej si një nga gjykimet e posaçme të parashikuara në Kodin e Procedurës Civile (Titulli III, Kreu II , tanimë i shfuqizuar) .  

© 2016 Created by Evolve Studio. Gjykata administraive e shkallës së parë